• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

1. Wat is een project?

​Een project is een investering in een duurzame-energie-productiemiddel of in een energiebesparingsmiddel.

Deze investering is reeds volledig geanalyseerd voordat deze op Greencrowd wordt aangeboden. Het verwachte rendement, zowel financieel als maatschappelijk, en de risico’s zijn in kaart gebracht. In overleg met de maatschappelijke organisatie die de investering doet, is bepaald hoe de financiers op Greencrowd verzekerd worden van hun rente en inleg.

2. Wat is een financier?

Een financier op Greencrowd is een particulier die een profiel heeft aangemaakt, waardoor deze de mogelijkheid krijgt projecten mee te financieren die op Greencrowd worden aangeboden.

3. Wat is een tranche?

Wanneer een project op Greencrowd wordt gezet, is met de maatschappelijke organisatie overlegd welk deel van het vreemde vermogen via stakeholderparticipatie wordt opgehaald. Dit deel kan worden verdeeld in tranches. De tranches hebben verschillende looptijden en verschillende rentepercentages.

Bijvoorbeeld:

Een gemeente doet een investering van 50 duizend euro in zonnepanelen. Zij betaalt € 15.000 uit eigen middelen en leent € 35.000 (het vreemde vermogen). Een bank heeft aangeboden deze € 35.000 te willen financieren. Het project gaat dus sowieso door. De gemeente besluit om € 15.000 van de € 35.000 aan te bieden via Greencrowd. De gemeente biedt financiers de volgende drie mogelijkheden (tranches):

€ 5.000, 3 jaar vast tegen 2,5% rente

€ 5.000, 5 jaar vast tegen 4,0% rente

€ 5.000, 10 jaar vast tegen 7,0% rente

Dit project heeft dus drie tranches waaruit een financier kan kiezen. De minimale inleg bedraagt € 10 en de gemeente kan besluiten om ook een maximumbedrag per tranche op te leggen, zodat voldoende financiers de kans krijgen om mee te doen.

4. Wat is een maatschappelijke organisatie?

Met maatschappelijke organisatie wordt op deze website een organisatie bedoeld die in dienst staat van het maatschappelijk belang en het voornemen heeft via het platform van Greencrowd financiering op te halen middels crowdfunding. Dit kunnen provincies zijn of gemeenten, maar ook sportverenigingen, scholen of bijvoorbeeld een ziekenhuis.

5. Wie kan zich aanmelden bij Green Crowd?

In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder investeren via het platform van Greencrowd. Inloggen kan via de hoofdpagina waarbij de gebruiker verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken.

6. Wat kost het?

Kosten projecteigenaar

Wanneer een project op Greencrowd wordt geplaatst en uitkering van de bedragen jaarlijks plaatsvindt, kost dit de projecteigenaar 3% van het te financieren bedrag, met een minimum van 1.250 euro (nadat het project succesvol is gecrowdfund). Mocht de projecteigenaar kiezen voor uitkering op kwartaalbasis, dan kost dit de projecteigenaar 4% van het te financieren bedrag. Voor het voeren van de administratie, het incasseren en uitbetalen van de rentes en de aflossingen, het informeren van de financiers en dergelijke, vragen we aan de projecteigenaar 2 euro per investering per tranche per jaar. De kosten voor plaatsing van het project op de website bedragen eenmalig 100 euro en komen ook voor rekening van de projecteigenaren.

Kosten crowdfunders

Deelnemen als crowdfunder aan een project is geheel kosteloos. Zelfs de transactiekosten die komen kijken bij het voldoen van een investering, verhalen wij niet op de crowdfunders.

7. Wordt het project volledig gefinancierd via Greencrowd?

Een project wordt meestal maar ten dele gefinancierd via Greencrowd. Greencrowd hanteert een streng selectiebeleid voor toe te laten projecten, teneinde de zekerheden voor crowdfunders te maximaliseren.

8. Waarom zou ik me aanmelden bij Greencrowd?

Greencrowd biedt jou, als financier, de mogelijkheid bij te dragen aan duurzame en maatschappelijk verantwoorde projecten. Je leent je geld via de stichting Greencrowd aan een maatschappelijke organisatie, die met het project een bijdrage levert aan een beter milieu. De stichting laat alleen projecten toe waarbij de risico’s voor de financiers geminimaliseerd zijn.

Greencrowd biedt jou, als maatschappelijke organisatie, de mogelijkheid je stakeholders op een eenvoudige en zeer laagdrempelige wijze een financieel voordeel te bieden door een duurzaam project deels mee te financieren. Je creëert betrokkenheid bij jouw project en hebt een communicatiemiddel om informatie te verstrekken over je duurzame doelstellingen, je projecten en de voortgang die je realiseert.

9. Hoe lang staat mijn geld vast?

Per project worden er verschillende tranches aangeboden. Wanneer je ervoor kiest om in een bepaalde tranche te financieren, dan is de daaraan gerelateerde periode, de periode dat je geld vaststaat. Je kunt niet tussentijds switchen tussen tranches of tussentijds je geld terugvragen.

10. Kan ik meerdere projecten financieren?

Iedere financier kan meerdere projecten financieren. Daarnaast kunnen er verschillende tranches van hetzelfde project worden gefinancierd. Je kunt nooit meer dan het vastgestelde maximum per tranche financieren in een tranche.

11. Kan ik nog financieren wanneer de financieringsbehoefte is behaald?

Dit ligt aan het project. Het kan zijn dat de financieringsbehoefte op een bedrag is vastgesteld. Zodra de financieringsbehoefte is behaald, kan er niet meer in dat project gefinancierd worden. Wanneer de financieringsbehoefte niet is behaald en de deadline is verstreken, kan er ook niet meer gefinancierd worden. Financiers die al hadden aangegeven te willen inleggen, ontvangen bericht dat het project niet doorgaat.

Het kan ook zijn dat er een minimumbedrag en een maximumbedrag is bepaald. Wanneer het minimumbedrag is behaald en de deadline nog steeds niet is verstreken, kan er nog steeds worden gefinancierd. Wanneer òf de deadline is behaald òf het maximumbedrag is behaald, kan er ook niet meer worden gefinancierd.

12. Kan een maatschappelijke organisatie meerdere projecten aanmelden?

Jazeker. Voor alle projecten gelden dezelfde strenge selectiecriteria. Zolang inleg en rente gegarandeerd worden, kan het project worden toegelaten en kan een organisatie meerdere projecten aanbieden.

13. Hoe meld ik misbruik?

Misbruik of andere ongeregeldheden kunnen worden gemeld bij Greencrowd. Dit kan via de klachtenprocedure van Greencrowd. ​

14. Kan ik voortijdig mijn geld terugkrijgen?

Je kunt je geld alleen voortijdig terugkrijgen wanneer een project uiteindelijk niet gefinancierd wordt via Greencrowd.

15. Wat gebeurt er met het gefinancierde geld?

Met het gefinancierde geld zal de maatschappelijke organisatie, zoals overeengekomen, het project uitvoeren.​

16. Kan ik geld verliezen op Greencrowd?

Ja. In de kern gaat het om leningen aan maatschappelijke organisaties. Ook hier zijn risico’s aan verbonden. Greencrowd maakt deze risico’s eerst inzichtelijk. Voordat een project wordt toegelaten, eist Greencrowd dat werk wordt gemaakt van garanties.Dit kan middels een garantiefonds, een onderpand of met een verzekering. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat een financier risico loopt. De financier moet zich hier van bewust zijn. Het informatiememorandum bevat een risicoparagraaf waarin risico’s worden benoemd.

17. Wanneer krijg ik mijn investering, plus rente, terug?

In de tussen de financiers en maatschappelijke organisatie gesloten overeenkomst is afgesproken op welke termijn aflossing en rente voldaan worden. Binnen de in de overeenkomst gestelde termijn, zal de financier aldus rente en aflossing terugkrijgen.

18. Wat gebeurt er als een project zijn financieringsbehoefte niet haalt binnen afgesproken termijn?

Indien het project niet het beoogde bedrag ophaalt binnen de gestelde termijn, dan wordt de financier hierover geïnformeerd en komt de voorgenomen inleg te vervallen.

19. Wat gebeurt er als de financieringsbehoefte is behaald?

De gehele bijeengebrachte financiering zal worden gestort op de rekening van de maatschappelijke organisatie. Hiermee kan deze starten met zijn project en dit binnen de gestelde termijn realiseren.

20. Is de omvang van mijn financiering zichtbaar voor anderen?

Daar kan je voor kiezen. Je kunt in je profielinstellingen aangeven of jouw profiel openbaar of privé is.

Wanneer je kiest voor privé, dan wordt jouw naam als ‘anoniem’ weergegeven en is alleen het bedrag van jouw investering zichtbaar voor andere gebruikers. Je naam en profiel zijn dan niet zichtbaar of opvraagbaar. Je maakt jouw identiteit wel kenbaar aan Greencrowd en aan de maatschappelijke organisatie middels de overeenkomst.

21. Welke informatie van de financiers krijgen de maatschappelijke organisaties te zien?

Dit ligt aan de instellingen. De maatschappelijke organisaties krijgen sowieso de gegevens te zien die benodigd zijn om de financieringsovereenkomst tot stand te laten komen. Wanneer het profiel openbaar is, kunnen zij de rest, net als anderen, ook zien.

22. Kan ik ook geld doneren?

Ja! Je kunt zeker geld doneren, maar niet aan de stichting zelf. Je kunt wel geld doneren aan projecten, waarbij specifiek vermeld staat dat het een donatieproject betreft.

23. Wat gebeurt er met mijn geld wanneer een project wordt teruggetrokken?

Het ingelegde geld zal aan alle financiers worden gerestitueerd op de bankrekening van de financier. ​

24. Waarom is Greencrowd een stichting?

Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzame projecten. Dit willen wij realiseren door stakeholders mee te laten doen, in ruil voor een financieel voordeel. Middels hun deelname kunnen wij hen informeren en betrekken. Op die manier hopen wij meer bewustwording te creëren over de noodzaak van verduurzaming. Greencrowd is slechts een middel om dit tot stand te brengen; het platform is geen doel op zich. Daarom heeft Greencrowd geen financieel winstoogmerk, maar slechts een maatschappelijk winstoogmerk. Daarom zijn we een stichting. ​

25. Zijn mijn investeringen op Greencrowd groene investeringen voor de fiscus?

Helaas zijn de investeringen via Greencrowd geen groene beleggingen voor de fiscus. Alhoewel ze dit in realiteit natuurlijk wel zijn!

Alleen organisaties die onder een bankvergunning opereren kunnen in aanmerking komen voor het keurmerk “Groene belegging” voor de fiscus.

Stichting Greencrowd opereert onder een ontheffing van de AFM. Klik hier als je meer wil weten.

Wil je meer weten over welke fondsen in aanmerking komen als groene beleggingen voor de fiscus? klik dan hier.

26. Waarom is een risicoclassificatie nodig?

Greencrowd streeft naar nagenoeg risicoloze investeringen voor crowdfunders. Wie geld uitleent, wordt echter altijd geconfronteerd met het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Dit kan ondanks het feit dat iedere crowdfunder een investeringsovereenkomst aangaat waarin de betaalverplichtingen door de leningnemer aan de crowdfunders helder staan verwoord. De risicoclassificatie is bedoeld om voor crowdfunders de mate van risico inzichtelijk te maken.

27. Hoe wordt de risicoclassificatie bepaald?

Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee aan de hand van een risicoclassificatiemodel. In dit model leveren diverse projectkenmerken punten op. De punten bepalen samen de rating, uitgedrukt op een schaal die loopt van A+ tot F. Des te meer punten een project heeft, des te hoger de rating uitvalt. A+ staat voor een project met minimale risico’s en F voor een project met een hoog risico voor crowdfunders.

28. Welke projectkenmerken worden meegewogen met de risicoanalyse?

De risicoanalyse gaat in op:

· De kredietwaardigheid van de lenende partij, zoals afgegeven door Creditsafe Nederland B.V.;

· Het percentage van het projectkapitaal dat is voorgesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

· Het percentage van het projectkapitaal dat is achtergesteld ten opzichte van de som die de crowdfunders uitlenen;

· De gemiddelde project-DSCR, oftewel de afloscapaciteit vanuit de projectkasstromen;

· De fase waarin het project zich bevindt;

· De aannames omtrent de ontwikkeling van de inkomsten;

· Een eventueel onderpand op het project en overige harde garanties.

De projectkenmerken en de risicoclassificatie van een specifiek project, worden uitgebreid in het informatiememorandum van het desbetreffende project toegelicht.

Naast de benoemde factoren in de risicoclassificatie kunnen nog enkele andere risico’s worden geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op het risico dat de lening van een crowdfunder en/of de rente niet wordt/worden terugbetaald. Ook deze andere factoren worden in het informatiememorandum behandeld, indien van toepassing.