• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Privacyverklaring

Privacystatement

Deze versie van het privacystatement is gemaakt op 19 mei 2018.

Welkom op de website van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd (beiden hierna gezamenlijk te noemen: Greencrowd). Deze website wordt beheerd door Stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd is gevestigd aan Fonteinkruid 6A, 3931 WX te Woudenberg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55527183.

Greencrowd is een onafhankelijk crowdfundingplatform dat bemiddelt tussen crowdfunders die geld willen investeren en ontwikkelaars en/of exploitanten van duurzame-energie-projecten die projectfinanciering in de vorm van vreemd vermogen aan willen trekken.

Stichting Greencrowd heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000008. Onder dit regime mag Stichting Greencrowd bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Stichting Greencrowd daarom nooit particulieren zijn. 

Een ontheffing van het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Stichting Greencrowd 2 keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Stichting Greencrowd. Het register van de AFM kunt u hier inzien.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u, worden gezien als persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn met ons gedeeld omdat u als investeerder/ondernemer aan ons verbonden bent. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving vallen hieronder, het betreft namelijk alle gegevens die in enig optiek in verband met u als persoon kunnen worden gebracht.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt door Greencrowd?

Mede dankzij de verkregen persoonsgegevens kunnen we de volgende zaken uitvoeren:

Uitvoering crowdfunding

Met uw persoonsgegevens kunnen wij de volgende zaken uitvoeren met betrekking tot de crowdfunding:

 • Toegang tot en gebruik van de website mogelijk maken.
 • De toelatingsprocedure uit te voeren.
 • Ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Crowdfunder en de Ondernemer.
 • Om de Ondernemer aan zijn verplichtingen jegens de Crowdfunder te kunnen laten voldoen (zoals het product of de dienst leveren of een lening terugbetalen).

Klantenondersteuning

Met uw persoonsgegevens kunnen wij de volgende zaken uitvoeren met betrekking tot klantenondersteuning:

 • Contact met u opnemen indien dit nodig is.
 • Gegevens goed in onze administratie verwerken en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Uw profiel beheren/onderhouden.
 • Meten welke klanten gebruik maken van onze diensten en onze bedrijfsactiviteiten hierop laten aansluiten.

Marketingactiviteiten

Greencrowd houdt u graag op de hoogte via onder andere: nieuwsbrieven en acties via e-mail.

Van wie heeft Greencrowd persoonsgegevens?

Greencrowd heeft persoonsgegevens van iedereen die zich als investeerder of bedrijf heeft ingeschreven op het platform. Daarnaast beschikt Greencrowd over de persoonsgegevens van haar partners en leveranciers.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Greencrowd deelt uw gegevens in principe niet met anderen. Gegevens worden pas gedeeld indien er een goede reden of verplichting voor is. Toezichthouders (zoals bijvoorbeeld de AFM) kunnen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gegevens bij ons opvragen.
De instanties met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen:

 • De overige leden van de Informele Vereniging waar u automatisch lid van wordt wanneer u in een project investeert via ons crowdfundingplatform.
 • De projecteigenaar van het project waarin u investeert via ons platform.
 • De overheid.
 • Dienstverleners van Greencrowd, zoals bedrijven die ons helpen met het ontwerpen, onderhouden en verbeteren van onze IT-systemen.
 • Auditoren, welke onderzoeken of de bedrijfsvoering van Greencrowd volstaat aan wet- en regelgeving.

Hoe zijn de persoonsgegevens bij ons in beheer?

Greencrowd vindt het belangrijk dat haar systemen en persoonsgegevens die daarin verwerkt zijn goed beveiligd zijn. Er zijn dan ook verschillende maatregelen genomen om de beveiliging ervan te waarborgen. Deze maatregelen zijn gebundeld in een informatiebeveiligingsplan, waarin alle aspecten die te maken hebben met de beveiliging van informatie verwerkt zijn.
Onderdelen die in dit plan onder andere naar voren komen zijn:

 • Datalekken beleid: In dit beleid wordt aangegeven hoe we omgaan met het oplossen van datalekken en het melden ervan aan de toezichthouder en de getroffen persoon.
 • Geheimhoudingsverklaring: Alle medewerkers van Greencrowd en partners die in aanraking komen met persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Greencrowd heeft als eis gesteld dat personen enkel mogen werken met persoonsgegevens, als zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend.
 • Training personeel: Minimaal eenmaal per jaar staat informatiebeveiliging nadrukkelijk op de agenda bij een personeelsbijeenkomst. Op deze wijze zorgt Greencrowd ervoor dat medewerkers bewust worden van het feit dat ze werken met persoonsgegevens en welke gevolgen het kan hebben als daar verkeerd mee wordt omgegaan.

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Uiteraard is Greencrowd als onderneming gehouden aan de fiscale bewaarplicht.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert Greencrowd op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens inzien en/of aanpassen

Iedereen heeft het ‘recht op inzage’, ‘recht op correctie en verwijdering’ en ‘recht op dataportabiliteit’. Hieronder wordt aangegeven wat deze rechten inhouden en hoe Greencrowd deze heeft ingeregeld.

Recht op inzage

Mensen hebben het recht op inzage in hun persoonsgegevens. Zij mogen Greencrowd vragen of persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. Er hoeft bij dit inzageverzoek geen reden te worden gegeven. Indien er een verzoek tot inzage wordt gedaan zal Greencrowd op een duidelijke en begrijpelijke manier de volgende informatie verschaffen:

 • Of Greencrowd persoonsgegevens gebruikt, en zo ja, welke gegevens dat zijn.
 • Waarvoor de gegevens gebruikt worden.
 • Aan welke partijen de organisatie de gegevens mogelijk heeft verstrekt.
 • Hoe de organisatie de betreffende gegevens heeft verkregen.

Bij Greencrowd kunt u het merendeel van uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op www.greencrowd.nl/leden/inloggen en vervolgens bij ‘Instellingen’ uw profiel aan te passen. Indien er vragen zijn kan er contact worden opgenomen met de klantenservice van Greencrowd via:

Mail: [email protected]
Telefoon: 085 – 0402585

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Dit houdt in dat u Greencrowd mag vragen uw persoonsgegevens te wijzigen. Dit kan betekenen dat gegevens worden aangevuld, worden verwijderd of worden afgeschermd. Er kan gebruik worden gemaakt van het recht op correctie in de volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens in het bezit van Greencrowd feitelijk onjuist zijn.
 • De persoonsgegevens in het bezit van Greencrowd onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • De persoonsgegevens op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen, wat inhoudt dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als de betreffende persoon daarom vraagt. Een aanpassing ten opzichte van de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is dat het recht op correctie en verwijdering, niet meer beperkt wordt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen.

Bij Greencrowd kunt u het merendeel van uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op www.greencrowd.nl/leden/inloggen en vervolgens bij ‘Instellingen’ uw profiel aan te passen. Heeft u vragen over persoonsgegevens die vermeld zijn in uw profiel of kunt u niet inloggen, neem dan contact op met onze klantenservice:

Mail: [email protected]
Telefoon: 085 – 0402585

Recht op dataportabiliteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) introduceert het ‘recht op dataportabiliteit’. Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Het hoofddoel van dit recht is het mogelijk te maken van dienstverlener te wisselen, met zo weinig mogelijk inspanning van de betrokkene. Indien u van dit recht gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de klantenservice van Greencrowd via:

Mail: [email protected]
Telefoon: 085 – 0402585

Cookies

Ter optimalisering van de dienstverlening maakt Greencrowd gebruik van cookies. Via cookies verzamelt Greencrowd informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. De toepassing van cookies kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld via de instellingen van uw internetbrowser. Door middel van uw akkoord geeft u Greencrowd toestemming tot het plaatsen van cookies.

Daarnaast maakt Greencrowd gebruik van Google Analytics om (niet-persoonlijke statistische) gegevens over het gebruik van het Online Platform te analyseren. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Mogelijk leidt dat ertoe dat u van bepaalde functionaliteiten van het Online Platform geen gebruik meer kan maken.

Verantwoordelijkheid

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de hyperlink klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Greencrowd heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de hyperlink wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Greencrowd accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Greencrowd heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Greencrowd zijn verkregen.

Instellen persoonlijk account

Greencrowd wil u graag op de hoogte houden van haar producten en diensten, middels een nieuwsbrief. Indien u wenst om geen nieuwsbrief meer te ontvangen kunt u dit wijzigen via de link welke is weergegeven onderaan iedere nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze klantenservice:

Mail: [email protected]
Telefoon: 085 – 0402585

Wijzigen van het Privacybeleid
Greencrowd is gerechtigd de inhoud van haar privacybeleid zonder voorafgaand overleg te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van het privacybeleid is te allen tijden vrijelijk beschikbaar op de website van Greencrowd (www.greencrowd.nl).

Contact, vragen, opmerkingen, klachten
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacystatement terecht bij de klantenservice van Greencrowd via:

Mail: [email protected]
Telefoon: 085 – 0402585

Bekijk alle projecten

Contact

Stichting Greencrowd
Bakkersweg 10
1852 EE Heiloo

KVK: 55527183
BTW: NL8517.51.659.B01

T: 06 438 70 777
E: [email protected]
W: www.greencrowd.nl