• Stichting Greencrowd adviseert crowdfunders een verantwoord deel van het vermogen in te leggen. Ook raden wij aan uw vermogen over verschillende leningen te spreiden.

Onze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Greencrowd per 1-10-2017

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Greencrowd (NL);

Bankdag

Een dag waarop banken geopend zijn, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen;

Bedenktermijn

De termijn van (i) 14 kalenderdagen indien de betreffende Leningaanvraag nog niet Volgeschreven is, of (ii) 1 kalenderdag, indien de betreffende Leningaanvraag binnen de Publicatietermijn al eens Volgeschreven is geweest maar ten gevolge van een annulering nog niet opnieuw Volgeschreven is, die aanvangt op het moment van Inschrijving door de Investeerder en die de Investeerder het recht geeft om zijn Inschrijving op een Leningaanvraag te herzien of te annuleren binnen die termijn;

Bevestiging

De bevestiging door Greencrowd aan een Geldnemer ten aanzien van de definitieve status van diens Leningaanvraag;

Definitief Volgeschreven

De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Investeerders gelijk is aan of groter dan het in de Leningaanvraag door de Geldnemer gevraagde geldbedrag en alle relevante Bedenktermijnen van die Investeerders zijn verstreken en de Inschrijvingen onherroepelijk zijn geworden, ten gevolge waarvan Geldnemer de Lening kan verkrijgen onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Leningovereenkomst;

Gebruiker

Geldnemer of Investeerder;

Geldnemer

Een onderneming, overheidsinstantie of vereniging/stichting/coöperatie met een zakelijk doel, die kapitaal wil lenen of leent van Investeerders door gebruik te maken van diensten aangeboden door Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd;

Informele Vereniging

De Investeerders die in een crowdfundingproject investeren, vormen samen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. De informele vereniging wordt niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er zijn geen statuten die zijn opgenomen in een notariële akte. De Informele Vereniging wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder Stichting Greencrowd;

Inschrijving

De opgave van het bedrag dat Investeerder uitleent of wil uitlenen aan een Geldnemer;

Investeerder

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Geldnemers in hun kapitaalbehoefte wil en kan voorzien door gebruik te maken van de door Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd aangeboden diensten;

Investering

Het bedrag dat Investeerder uitleent aan Geldnemer respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Leningovereenkomst;

Lening

Het totale bedrag dat Geldnemer leent van verschillende Investeerders respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Leningovereenkomst;

Leningaanvraag

Het verzoek van Geldnemer dat is geplaatst op het Online Platform en strekt tot het lenen van een geldbedrag. Dit verzoek is voorzien van bedrijfsinformatie over Geldnemer en omvat de specificaties van de gewenste Lening;

Leningovereenkomst

De overeenkomst van geldlening die wordt gesloten tussen Geldnemer en meerdere Investeerders;

Meerderheid van Investeerders

Eén of meer Investeerders die (gezamenlijk) meer dan 50% van de stemmen kunnen uitbrengen in de algemene vergadering van de Informele Vereniging ;

Mijn Greencrowd Account

Een afgeschermd deel van het Online Platform waarop de Investeerder of Geldnemer zijn persoonlijke informatie en zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Leningovereenkomsten kan bekijken;

Opeisingsgrond

Iedere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 10.2;

Online Platform

De website www.Greencrowd.nl;

OTP

One-Time Password. Eenmalige code die na registratie van Gebruiker wordt verzonden naar diens persoonlijke mobiele telefoonnummer ter aanvullende verificatie van Gebruiker;

Publicatietermijn

De periode waarin Investeerders kunnen inschrijven op de Leningaanvraag;

Schuldeiser

De (verzameling van) Investeerder(s) in een specifiek crowdfundingproject;

Stichting Greencrowd

Stichting Greencrowd, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Woudenberg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55527183. E-mailadres [email protected]. Een stichting die via haar Online Platform vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar brengt met als beoogd resultaat het tot stand komen van Leningovereenkomsten tussen meerdere Investeerders en Geldnemer;

Stichting Derdengelden Greencrowd

De Stichting Derdengelden Greencrowd die de gelden onder zich houdt in verband met door Stichting Greencrowd voor Investeerders en Geldnemer verrichte diensten en het faciliteren van betalingen in het kader van Leningovereenkomsten (door- of terugbetaling en bewaring van gelden) zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden;

Vergoedingenstructuur

Het overzicht van alle vergoedingen die Geldnemer respectievelijk Investeerder dient te voldoen aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd met betrekking tot de diensten aangeboden via het Online Platform en de(potentiële) Leningovereenkomst, te raadplegen op het Online Platform en zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Volgeschreven

De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Investeerders gelijk is aan het in de Leningaanvraag opgenomen geldbedrag;

 

Proces Algemeen

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Online Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden maken derhalve onderdeel uit van iedere Leningovereenkomst. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Leningovereenkomst, betekent dit dat wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Leningovereenkomst alsmede (de voorwaarden opgenomen in) deze Algemene Voorwaarden en vice versa.

2.2. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een manier zodat deze door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en worden volledigheidshalve overhandigd en/of toegestuurd bij ondertekening van de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op het Online Platform. Op verzoek van Gebruiker zendt Stichting Greencrowd een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toe.

2.3. Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd en Geldnemer respectievelijk Investeerder zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

2.5. Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd mogen de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Stichting Greencrowd informeert Gebruiker over de wijzigingen voordat deze van kracht worden. Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen Stichting Greencrowd schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.

2.6. Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd behouden zich het recht voor, de ondertekening door gebruiker van documenten, te laten plaatsvinden middels een elektronische handtekening conform het bepaalde in artikel 3:15a BW.

3. Rol Stichting Greencrowd

3.1. Stichting Greencrowd biedt een Online Platform voor crowdfinanciering. Stichting Greencrowd treedt enkel op als bemiddelaar tussen Investeerders en Geldnemers ter zake van vraag en aanbod in financiering. Stichting Greencrowd verstrekt geen advies aan enige Gebruiker en adviseert niet over financiële producten. De dienstverlening van Stichting Greencrowd bestaat uit het beheren van het Online Platform, het via de Stichting faciliteren van betaalstromen tussen Gebruikers, het met betrekking tot Geldnemer publiceren van het kredietrisico en het beoordelen van het investeringsplan van Geldnemer. Stichting Greencrowd kan als vertegenwoordiger van Investeerders bij een tot stand gekomen Leningovereenkomst optreden, een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Stichting Greencrowd accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de gewenste financiering. Stichting Greencrowd behoudt zich voorts het recht toe om op basis van moverende redenen de aanvraag voor de totstandkoming van een Leningovereenkomst af te wijzen.

3.2. Stichting Greencrowd adviseert niet over het doen van een Investering via het Online Platform en is niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door een Investeerder. Het doen van een Investering door een Investeerder via het Online Platform is volledig voor rekening en risico van Investeerder. Stichting Greencrowd beveelt de via het Online Platform gepubliceerde Leningaanvragen niet aan en treedt niet op als adviseur of opdrachtnemer van een Investeerder en iedere Investeerder dient zelf te beoordelen of het doen van een Inschrijving op een Leningaanvraag voor hem passend is en dient hiervoor desnoods extern advies in te winnen.

3.3. Stichting Greencrowd faciliteert het sluiten van Leningsovereenkomsten tussen Gebruikers en de daaraan voorafgaande procedures (een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden) de administratieve afwikkeling van de Leningovereenkomsten en de afwikkeling van de betaalstromen uit dien hoofde, welke betaalstromen verlopen via de bankrekening aangehouden door de Stichting Derdengelden Greencrowd.

3.4. Voor informatie die Stichting Greencrowd uit hoofde van de wet dient te verstrekken, brengt Stichting Greencrowd geen kosten in rekening.

3.5. Het voortbestaan van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Geldnemer en Investeerder, met dien verstande dat indien Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd om wat voor reden dan ook niet langer in staat is zijn taken en bevoegdheden te verrichten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, de Geldnemer verplicht is om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen een andere entiteit aan te wijzen om de Investeerders te vertegenwoordigen en in de tussenliggende periode enige verplichtingen met betrekking tot betaalstromen, in het bijzonder betalingen aan Investeerders, worden opgeschort.

Indien de Geldnemer niet tijdig een andere entiteit aanwijst zullen de rechten en verplichtingen tussen Gebruikers onderling waar mogelijk nagekomen worden zonder tussenkomst van of vertegenwoordiging door Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd (en de afwikkeling van betaalstromen zal dan rechtstreeks tussen Gebruikers plaatsvinden). De Leningovereenkomst zal dan in gewijzigde vorm worden voortgezet, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke Leningovereenkomst.

3.6. De Geldnemer verleent hierbij de toestemming aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd informatie te delen met andere financiers waarmee Geldnemer een financieringsrelatie heeft dan wel wil aangaan. Deze informatie zal alleen verstrekt worden door Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd en/of haar curator indien Stichting Greencrowd in staat van faillissement verkeert.

3.7. Stichting Greencrowd geeft geen enkel oordeel over de kans van slagen van het Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in het Project. Een Investeerder kan tegenover Stichting Greencrowd geen rechten ontlenen uit het feit dat een Geldnemer de Toelatingsprocedure heeft doorstaan, en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Investeerder.

3.8. Stichting Greencrowd is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in de Leningovereenkomst. De Geldnemer(s) zijn tegenover de Schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Leningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien één van betrokken partijen, zijnde Geldnemer dan wel Investeerder(s), toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal stichting Greencrowd aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichting. Indien de verplichting alsnog niet nagekomen wordt, houdt Schuldeiser zich het recht voor de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder, waarbij de daarbij komende kosten voor rekening van de nalatige zijn.

4. Rol Stichting Derdengelden Greencrowd

4.1. De Stichting Derdengelden Greencrowd bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van Stichting Greencrowd. Deze betaalopdrachten geschieden in het kader van Leningovereenkomsten. De Stichting Derdengelden Greencrowd is opgericht met het doel geldstromen tussen Investeerders en Geldnemers te faciliteren.

4.2. De Stichting Derdengelden Greencrowd voert enkel betaalopdrachten uit op instructie van Stichting Greencrowd en is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de Leningovereenkomst.

4.3. De Stichting Derdengelden Greencrowd is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Stichting.

4.4. De Stichting Derdengelden Greencrowd vergoedt geen rente aan Investeerders of Geldnemers over de periode dat gelden op de bankrekening van Stichting Derdengelden Greencrowd staat.

5. Toezichthouders

5.1. Informatie en gegevens betreffende toezichthouders en register als bedoeld in art. 59e lid 1 sub b Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen worden door Stichting Greencrowd beschikbaar gesteld via de website.

5.2. Stichting Greencrowd heeft sinds 4 februari 2014 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000008. Onder dit regime mag Stichting Greencrowd bemiddelen in Leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldnemers zullen bij Stichting Greencrowd daarom nooit particulieren zijn. Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Stichting Greencrowd niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat.

5.3. De activiteiten van Stichting Greencrowd en daarmee het op Stichting Greencrowd toepasselijke toezichtrechtelijke regime kunnen wijzigen na de vaststelling van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan dienen de verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar het gewijzigde toepasselijke toezichtrechtelijke regime gelezen te worden als verwijzingen naar het alsdan toepasselijke toezichtrechtelijke regime.

6. Registratie op het Online Platform

6.1. Gebruiker dient zich op het Online Platform te registeren. Pas na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Stichting Greencrowd.

6.2. Na registratie ontvangt Gebruiker ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om het Mijn Greencrowd Account te activeren.

6.3. Gebruiker en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker dient handelingsbekwaam en tenminste 18 jaar oud te zijn.

6.4. Als Gebruiker een natuurlijk persoon is, dient hij zich te identificeren door middel van:

 • het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Gebruiker gehouden bij een EU bank.

6.5. Als Gebruiker een rechtspersoon is, zal de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich identificeren door middel van:

 • het digitaal overleggen van een geldig legitimatiebewijs;
 • het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Gebruiker gehouden bij een EU bank;
 • het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van vertegenwoordiger, of afgifte van een getekende machtiging door een bevoegde functionaris op grond van de geldende wet- en regelgeving, is onderdeel van het identificatieproces.

6.6. Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vaststelling van de vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online Platform volgens de vastgestelde bevoegdheden.

6.7. Gebruiker mag niet meerdere Mijn Greencrowd Accounts aanmaken. Indien een persoon Gebruiker is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen, dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.

7. Mijn Greencrowd Account

7.1. Gebruiker krijgt toegang tot het Mijn Greencrowd Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord.

7.2. Gebruiker dient het Mijn Greencrowd Account en wachtwoord strikt geheim te houden.

7.3. Gebruiker kan inloggen op het Mijn Greencrowd Account voor toegang tot zijn persoonlijke gegevens en de gegevens over zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Leningovereenkomsten en het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen, zoals het doen van een Leningaanvraag of het inschrijven op een gepubliceerde Leningaanvraag. Gebruiker kan pas gebruik maken van de diensten aangeboden via het Online Platform nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.

7.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Mijn Greencrowd Account worden verricht.

7.5. Stichting Greencrowd hanteert een dubbele authenticatie voor het verrichten van rechtshandelingen door middel van een eenmalige toegangscode per SMS verzonden naar de mobiele telefoon van de gebruiker (OTP). Deze OTP dient binnen 15 minuten na verzending door Stichting Greencrowd te worden ingevuld ter bevestiging van een handeling. Als dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de betrokken handeling ongeldig en wordt deze geannuleerd.

7.6. Gebruiker kan zijn Mijn Greencrowd Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Leningovereenkomsten, geen lopende Leningaanvraag heeft en ook niet heeft ingeschreven op een Leningaanvraag. Gebruiker kan zijn Mijn Greencrowd Account enkel beëindigen door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe bij Stichting Greencrowd.

7.7. Stichting Greencrowd mag het Mijn Greencrowd Account van Gebruiker beëindigen en mag door Gebruiker op het Online Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van Stichting Greencrowd sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Gebruiker heeft onrechtmatig gehandeld jegens Stichting Greencrowd of een derde;
 • Het betreffende Mijn Greencrowd Account is meer dan één jaar niet gebruikt;
 • Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • Gebruiker wordt failliet verklaard of hem wordt surseance van betaling verleend en/of er wordt beslag onder Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd gelegd ten laste van een Gebruiker;
 • Gebruiker niet handelt in de geest van de door Stichting Greencrowd beoogde dienstverlening.

7.8. Via het Mijn Greencrowd Account kan Gebruiker diverse instellingen en voorkeuren beheren zoals het ontvangen van e-mail notificaties en dergelijke. Daarnaast heeft een Gebruiker via het Mijn Greencrowd Account onder andere inzicht in alle Investeringen, statistieken, Inschrijvingen en Leningovereenkomsten waarbij Gebruiker als Investeerder partij is.

8. Leningaanvraag Volgeschreven

8.1. Het plaatsen van een Leningaanvraag door Geldnemer geldt als een aanbod aan Investeerders. Investeerders kunnen dit aanbod gedurende de Publicatietermijn aanvaarden door in te schrijven op Leningaanvragen voor zover de Leningaanvraag niet is Volgeschreven, met inachtneming van een eventueel maximum voor Investeerders als bedoeld in artikel 42.3.

8.2. De Publicatietermijn wordt via het Online Platform bekend gemaakt en kan optioneel worden verlengd, zulks ter beoordeling van Stichting Greencrowd.

8.3. Binnen de modaliteiten die Stichting Greencrowd stelt, bepaalt Geldnemer zelf de hoofdsom, de looptijd van de Lening en het rentepercentage dat hij bereid is te betalen aan Investeerders, rekening houdende met de bandbreedte die gerelateerd is aan de risicocategorie. Dit wordt vastgelegd in de Leningaanvraag en in de Leningovereenkomst. De rente wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. De rente wijzigt niet gedurende de looptijd van de Leningovereenkomst, tenzij Geldnemer gebruik maakt van zijn recht een verzoek tot herziening van de voorwaarden van de Leningovereenkomst te doen, zoals omschreven in artikel 35. Als een Leningaanvraag is Volgeschreven worden eventueel aanwezige meerdere Inschrijvingen van één Investeerder op de Leningaanvraag samengevoegd tot één Inschrijving.

8.4. Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van het doen van de Inschrijving, kan de Investeerder zijn Inschrijving intrekken. Pas na het verstrijken van alle Bedenktermijnen van de betreffende Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan, is de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven.

8.5. De Leningovereenkomst wordt ondertekend door Geldnemer onder de opschortende voorwaarde dat de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is. Het al dan niet sluiten of beëindigen van de Leningovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Als de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is, wordt de Leningovereenkomst door Stichting Greencrowd namens de Investeerders ondertekend. De Investeerder ontvangt daarvan bericht.

8.6. Namens de Geldnemer wordt de Leningovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van Geldnemer op grond van de geldende wet- en regelgeving.

9. Zekerheden

9.1. In de Leningovereenkomst kunnen zekerheden zoals bijvoorbeeld pand- en hypotheekrechten, achterstellingen, niet-onttrekkingsverklaringen en/of borgtochten worden bedongen.

9.2. Indien het vestigen van zekerheden van toepassing is, wordt dit door Stichting Greencrowd bij publicatie van de Leningaanvraag kenbaar gemaakt.

9.3. Vestiging van zekerheden geschiedt ten gunste van de gezamenlijke Investeerders in een specifieke Leningovereenkomst dan wel op enige andere wijze zoals door Stichting Greencrowd wordt bepaald.

9.4. De eventuele opbrengst van de zekerheden wordt door Stichting Greencrowd verdeeld conform het bepaalde in artikel 10.6.

10. Vervroegde aflossing en opeisbaarheid

10.1. Geldnemer mag de Lening tussentijds niet aflossen tenzij anders overeengekomen in de Leningovereenkomst. In geval van iedere vervroegde aflossing (vrijwillig of ten gevolge van een Opeisingsgrond) is Stichting Greencrowd gerechtigd tot een vergoeding van 5% over het uitstaande bedrag van de Investering op het moment van vervroegde aflossing. Een verzoek tot vervroegde aflossing dient schriftelijk te worden gedaan bij Stichting Greencrowd. Na diens verzoek ontvangt Geldnemer van Stichting Greencrowd een specificatie van het verschuldigde bedrag, de vervaldatum voor de betaling en betalingsgegevens zoals kenmerk, rekeningnummer en tenaamstelling.

10.2. De Lening en alle uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen zijn per direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, ten gevolge waarvan alle verschuldigde bedragen per direct verschuldigd zijn, indien er sprake is van één van de hieronder opgenomen omstandigheden. In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende Opeisingsgronden worden opgenomen.

 1. Geldnemer is in gebreke in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en/of een verklaring van of informatie overgelegd door Geldnemer blijkt onjuist of misleidend te zijn, met dien verstande dat, voor zover het een tekortkoming ten aanzien van een betalingsverplichting betreft, betaling niet binnen 3 dagen na een verzoek of poging daartoe door Stichting Greencrowd, wordt voldaan;
 2. Geldnemer wordt in staat van faillissement verklaard en/of aan hem wordt (voorlopige) surseance van betaling verleend (of wordt onderwerp van enige andere insolventiesituatie), en/of hij wordt ontbonden of geliquideerd of onderwerp van fusie of splitsing en/of alle of vrijwel alle activiteiten van Geldnemer worden beëindigd of hij houdt anderszins op te bestaan of de zeggenschap in Geldnemer wordt overgedragen, dan wel er wordt een aanvraag of besluit daartoe ingediend respectievelijk genomen of het is voorzienbaar dat zulks zich zal voordoen;
 3. Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd), en/of de financiering uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd) moet (vervroegd) worden terugbetaald of komt te vervallen;
 4. ten aanzien van enige activa van Geldnemer wordt executoriaal beslag gelegd;
 5. enige goedkeuring, ontheffing of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening van Geldnemer ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken;
 6. Geldnemer handelt in strijd met enig op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving welke strijdigheid een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst;
 7. er sprake is van tenietgaan of handelen in strijd met gevestigde zekerheden of de afdwingbaarheid daarvan, of er doet zich een omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft of kan hebben op de effectiviteit of rangorde van enig zekerheidsrecht dat is verstrekt of wordt geacht te zijn verstrekt;
 8. Geldnemer wordt betrokken in een (juridische) procedure die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst;
 9. er doet zich één van de hiervoor genoemde omstandigheden voor ten aanzien van een bestuurder van Geldnemer en/of enige persoon en/of entiteit die zekerheden heeft verstrekt in het kader van een Leningovereenkomst;
 10. de uitvoering van het investeringsplan van Geldnemer en/of de feitelijke omstandigheden op enig moment wijken materieel af van de feitelijke omstandigheden en/of de uitgangspunten opgenomen in het investeringsplan van Geldnemer zoals dit luidde op het moment van de Bevestiging;
 11. er doet zich enige omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft op de bedrijfsvoering, de activiteiten, de eigendommen, de activa of de financiële positie of de vooruitzichten van Geldnemer, welke omstandigheid de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Leningovereenkomst belemmert of vertraagt, of het is voorzienbaar dat dit zich zal voordoen.

10.3. De rechten van Investeerders zijn zelfstandige en onafhankelijke vorderingsrechten die zijn opgenomen in één Leningovereenkomst. Een Investeerder is niet bevoegd onafhankelijk van de andere Investeerders zijn rechten op grond van een Leningovereenkomst uit te oefenen, verhaalsacties in of buiten rechte te ondernemen en/of betalingsregelingen of andere afspraken overeen te komen met Geldnemer zolang Stichting Greencrowd als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt. Zolang Stichting Greencrowd als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt, kan niet bevrijdend worden betaald op, en kunnen geen wijzigingen aangebracht worden ten aanzien van, enige vordering van een Investeerder uit hoofde van de Leningovereenkomst anders dan op instructie van Stichting Greencrowd. Een Investeerder is derhalve niet bevoegd enige betaling te ontvangen en Stichting Greencrowd is inningsbevoegd namens Investeerders.

10.4. Stichting Greencrowd is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar het bestaan van een Opeisingsgrond. Indien Stichting Greencrowd kennis neemt van een omstandigheid die mogelijk kwalificeert als een Opeisingsgrond en Stichting Greencrowd op basis daarvan concludeert dat sprake is van een Opeisingsgrond, stelt Stichting Greencrowd dat namens Investeerders vast en zal Stichting Greencrowd Investeerders hierover zo spoedig mogelijk berichten. Stichting Greencrowd is zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit tot opeising te nemen en de Lening kan worden opgeëist door Stichting Greencrowd namens Investeerders. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn gebonden aan de beslissing van Stichting Greencrowd ten aanzien van een opeising. Na een besluit daartoe door Stichting Greencrowd zoals hiervoor omschreven, zal Stichting Greencrowd namens alle Investeerders over gaan tot opeising van de Lening en alle uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen en afwikkeling van de Leningovereenkomst respectievelijk uitwinning van de zekerheden.

Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor Stichting Greencrowd voorzienbaar is dat deze niet verhaald kunnen worden) zal Stichting Greencrowd investeerders die participeren in de betrokken Leningovereenkomst vragen om instructies van de Meerderheid van Investeerders overeenkomstig artikel 47.2 van deze Algemene Voorwaarden. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Stichting Greencrowd om handelingen te verrichten die naar haar oordeel noodzakelijk zijn en/of geen uitstel kunnen verduren in het kader van de uitvoering van hun taken en bevoegdheden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag onder Geldnemers en het instrueren van deurwaarders.

10.5. Het bepaalde in een Leningovereenkomst met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen Investeerders, de besluitvorming ten aanzien van opeising van verschuldigde bedragen en de verdeling van eventuele opbrengsten kan te allen tijde tussen Investeerders, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd worden gewijzigd zonder tussenkomst van Geldnemer. Geldnemer kan geen rechten ontlenen aan hetgeen in dat kader in deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en hetgeen in deze Algemene Voorwaarden tussen Investeerders, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd is overeengekomen vormt geen derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW.

10.6. Betalingen door Geldnemer en/of opbrengsten van zekerheden worden in de volgende volgorde aangewend:

 1. alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zowel in als buiten rechte) in het kader van opeising en verhaal gemaakt door Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd;
 2. alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten zowel in als buiten rechte) in het kader van opeising en verhaal gemaakt door Investeerders en/of Stichting Greencrowd en/of de Stichting Derdengelden Greencrowd handelend als vertegenwoordiger van Investeerders;
 3. (kosten-)vergoedingen en fees en renten verschuldigd aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd door Geldnemer conform de Vergoedingenstructuur en/of het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden (pro rata parte);
 4. renteverplichtingen van Geldnemer en vergoedingen door Geldnemer verschuldigd aan Investeerders;
 5. hoofdsom verschuldigd aan Investeerders.

Slechts indien een hoger gerangschikte post volledig is voldaan, wordt toegekomen aan vergoeding van een lager gerangschikte post. Voor zover de aldus aangewende bedragen onvoldoende zijn om de vorderingen van Investeerders geheel te voldoen, zullen hun vorderingen naar rato van de Investeringen worden voldaan.

11. Gebruiksvoorwaarden Online Platform

11.1. Het Online Platform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Online Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van Stichting Greencrowd of derden te schaden middels het Online Platform.

11.2. Het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier staat centraal op het Online Platform. Gebruiker verleent hierbij toestemming voor openbaarmaking via het Online Platform en/of Investeerders van alle informatie die Gebruiker met Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd deelt.

11.3. Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zijn gerechtigd nadere voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker (verder) gebruik kan maken van het Online Platform en/of de dienstverlening door Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd, bijvoorbeeld indien Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd daartoe gehouden zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Geldnemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van Stichting Greencrowd en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Greencrowd en de betreffende licentiegever.

12.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform rusten bij Stichting Greencrowd. Dit geldt niet voor de informatie en materialen die Geldnemer heeft aangeleverd en die op verzoek van Geldnemer op het Online Platform is geplaatst. Stichting Greencrowd verkrijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Online Platform. Stichting Greencrowd mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren. Geldnemer vrijwaart Stichting Greencrowd voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

13. Data privacy

13.1. Stichting Greencrowd kent een separaat Privacyreglement, te raadplegen op zijn website. Dit reglement is van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Stichting Greencrowd en Gebruiker. Via acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt Gebruiker geacht kennis genomen te hebben van dit Privacyreglement en deze ook te accepteren.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. De informatie op het Online Platform wordt door Stichting Greencrowd met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Stichting Greencrowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Online Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14.2. Stichting Greencrowd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Online Platform, noch voor de toereikendheid, juistheid en/of volledigheid van enige (mondelinge of schriftelijke) informatie die wel of niet wordt verschaft door enige Gebruiker of een andere persoon in of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst of de manier waarop deze informatie wordt gepresenteerd.

14.3. Stichting Greencrowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Online Platform.

14.4. Op Stichting Greencrowd rust een inspanningsverplichting om het Online Platform goed te laten functioneren. Stichting Greencrowd noch Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Online Platform of door enige vertraging (of eventuele consequenties daarvan) bij het crediteren van een rekening met een bedrag dat in het kader van een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst aan een Gebruiker moet worden betaald, als zo snel als redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar alle noodzakelijke stappen zijn genomen om te voldoen aan de regels of operationele procedures van een erkend clearing- of settlementsysteem dat voor dat doel wordt gebruikt.

14.5. Stichting Greencrowd noch Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade, die Gebruiker lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden zien, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

14.6. Als Stichting Greencrowd en/of de Stichting Derdengelden Greencrowd aansprakelijk is of zijn, is hun aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 per Gebruiker. Indien zij ieder aansprakelijk worden gehouden, is het totaal van de som van ieders aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 in totaal per Gebruiker.

14.7. Gebruiker vrijwaart Stichting Greencrowd voor eventuele schade die derden lijden waarvoor Stichting Greencrowd aansprakelijk gehouden wordt in verband met de uitvoering van de Leningovereenkomst waarbij die Gebruiker partij is of zal worden en het gebruik van het Online Platform welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Stichting Greencrowd. Eventuele kosten die Stichting Greencrowd maakt en schade die Stichting Greencrowd lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.

14.8. Gebruiker vrijwaart Stichting Greencrowd voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten die Stichting Greencrowd maakt en schade die Stichting Greencrowd lijdt in verband met aanspraken van derden in het kader van gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie komen voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker.

14.9. Stichting Greencrowd is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat een Leningaanvraag niet (Definitief) Volgeschreven wordt.

14.10. Stichting Greencrowd noch de Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen door Investeerder jegens Geldnemer en vice versa zoals vastgelegd in een Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten.

14.11. Stichting Greencrowd is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in het kader van een Leningovereenkomst van Investeerder aan Geldnemer en vice versa zoals bedoeld in art. 7:543 BW.

14.12. Ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd mag vertrouwen op:

 1. alle verklaringen, kennisgevingen of documenten die naar diens mening authentiek, juist en door een bevoegd persoon aangeleverd zijn; en
 2. iedere verklaring die is gedaan door een bestuurder, een tekenbevoegde of een medewerker van enige persoon betreffende zaken waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die bestuurder, tekenbevoegde of medewerker beschikt over de kennis of de bevoegdheid om die zaken te verifiëren.

14.13. Ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd mag:

 1. het advies of de diensten van juristen, accountants, taxateurs of andere experts inschakelen en daarop vertrouwen; en
 2. handelen met betrekking tot een Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten via zijn medewerkers en vertegenwoordigers; en
 3. informatie delen over Gebruikers aan ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd, derden en/of andere bij een bepaalde Leningovereenkomst betrokken Gebruikers voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en/of voor zover hij daartoe gehouden wordt op basis van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

14.14. Stichting Greencrowd noch de Stichting Derdengelden Greencrowd is verplicht tot handelen of nalaten als hij daarmee naar zijn redelijke oordeel een wet of regeling zou kunnen overtreden of inbreuk zou kunnen maken op een geheimhoudingsplicht of dit hem aansprakelijk zou doen zijn jegens enig persoon.

14.15. Stichting Greencrowd noch de Stichting Derdengelden Greencrowd is verantwoordelijk voor de wettigheid, rechtsgeldigheid, effectiviteit, toereikendheid of afdwingbaarheid van een Leningovereenkomst en/of een zekerheidsdocument of een andere overeenkomst, regeling of document die c.q. dat is aangegaan, gemaakt of geëffectueerd met het oog op of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst.

14.16. Stichting Greencrowd noch de Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk voor enige actie die hij heeft ondernomen op grond van of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst, tenzij dit direct is te wijten aan opzet of grove schuld.

14.17. Geen Gebruiker mag een procedure starten tegen een functionaris, medewerker of opdrachtnemer van Stichting Greencrowd of de Stichting Derdengelden Greencrowd in verband met een vordering die hij mogelijk heeft jegens die partij of in verband met een handeling of nalatigheid van enige aard door die functionaris, medewerker of opdrachtnemer met betrekking tot een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst en iedere functionaris, medewerker of opdrachtnemer van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd kan zich beroepen op dit artikel.

14.18. Stichting Greencrowd zal zich inspannen om de van een Gebruiker of derden door Stichting Greencrowd ontvangen informatie ten aanzien van een Leningovereenkomst waar mogelijk en voor zover toegestaan zo spoedig mogelijk te delen met de bij die Leningovereenkomst relevante overige Gebruikers. Stichting Greencrowd is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of onjuistheden ten aanzien van deze informatieverstrekking. Deze inspanningsverplichting ziet in ieder geval niet op informatie (anders dan informatie die in het kader van de pitch van de Geldnemer is verstrekt of openbare informatie) over de risicobeoordeling van Geldnemers door de Stichting Greencrowd.

14.19. Niets in deze Algemene Voorwaarden verplicht Stichting Greencrowd of Stichting Derdengelden Greencrowd om namens enige Gebruiker “Ken uw Klant” of eventuele andere controles uit te voeren met betrekking tot enige persoon en iedere Gebruiker bevestigt dat hij akkoord is met deze controles uitgevoerd door Stichting Greencrowd zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

14.20. De rechten van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zijn onafhankelijke rechten; Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zijn ieder te allen tijde gerechtigd zelfstandig hun rechten jegens een Gebruiker uit te oefenen en verhaalsmaatregelen in of buiten rechte te nemen.

15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht is ieder van Stichting Greencrowd noch de Stichting Derdengelden Greencrowd gehouden om zijn verplichtingen met betrekking tot Gebruiker na te komen. Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen met betrekking tot Gebruiker opschorten.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Stichting Greencrowd of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van het Online Platform.

16. Administratie

16.1. Stichting Greencrowd bewaart zijn administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

16.2. Een uittreksel uit de administratie van Stichting Greencrowd ter zake van de door een Gebruiker jegens Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd of een andere Gebruiker verschuldigde bedragen of overigens strekt tegenover Gebruiker tot volledig bewijs, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert.

 

 

17. Klachten

17.1. Mocht u een klacht hebben over de producten of dienstverlening van Greencrowd, dan kunt u deze sturen naar [email protected].

Binnen tien werkdagen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht, waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte behandeltijd van uw klacht. Eenvoudige klachten proberen we direct af te handelen. Voor overige klachten kunt u doorgaans binnen een maand een reactie verwachten. Dit kan telefonisch dan wel via de e-mail gebeuren door een medewerker van Greencrowd.

Indien eenzelfde klacht binnen een beperkte termijn vaker voorkomt, streeft Greencrowd ernaar om een structurele oplossing voor deze klacht te vinden.

Indien de klacht betrekking heeft op een situatie die langer dan een jaar voor de indiening heeft plaatsgevonden, dan is Greencrowd niet verplicht om deze klacht in behandeling te nemen. Hierover wordt u in dat geval schriftelijk in kennis gesteld.

Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker of partner van Greencrowd, dan wordt uw klacht met de betreffende persoon of organisatie besproken, tenzij u hier nadrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

Uw klacht wordt in een klachtenregister van Greencrowd opgenomen en tenminste een jaar na afhandeling bewaard. Periodiek worden alle klachten binnen het management team van Greencrowd besproken en geanalyseerd. Jaarlijks rapporteert Greencrowd over de ontvangen klachten en behandeling daarvan aan de AFM.

17.2. Klachten die betrekking hebben op Geldnemer als die niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Investeerder, stuurt Stichting Greencrowd door naar de betreffende Geldnemer. Stichting Greencrowd wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Geldnemer.

18. Overdraagbaarheid

18.1. Stichting Greencrowd kan en mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan en/of bezwaren ten behoeve van een derde.

18.2. Stichting Greencrowd kan en mag delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met in achtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.

De rechten en plichten van enige Gebruiker uit hoofde van enige overeenkomst met Stichting Greencrowd en de rechten en plichten uit hoofde van een Leningovereenkomst zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en Gebruiker kan zijn rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde.

19. Verrekening

19.1. Alle betalingen die door een Gebruiker op grond van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook dienen te worden verricht, zullen worden gedaan zonder (en vrij van enige aftrek voor) verrekening of tegenvordering. Een Gebruiker is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een Leningovereenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten.

19.2. Ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd zijn te allen tijde gerechtigd om een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van Gebruiker jegens hem uit hoofde van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook te verrekenen met een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van die partij jegens die Gebruiker (en in geval van meerdere Geldnemers bij een Leningovereenkomst, jegens enige Geldnemer bij die Leningovereenkomst), ongeacht de plaats van betaling, het boekingskantoor of de valuta van beide verplichtingen. Indien de verplichtingen luiden in verschillende valuta’s, kan Stichting Greencrowd voor de toepassing van de verrekening één van beide verplichtingen omrekenen tegen een in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten gehanteerde marktconforme wisselkoers.

20. Lastgeving

Iedere Investeerder heeft als onderdeel van de Leningovereenkomst een overeenkomst van lastgeving gesloten, waarbij aan Stichting Greencrowd een privatieve last is verstrekt. Deze overeenkomst houdt in dat aan Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd de opdracht wordt verstrekt om in naam van de Investeerder voor rekening van de Investeerder en met uitsluiting van de Investeerder alle rechtshandelingen te verrichten die verband houden met de Leningovereenkomst en de investering van de Investeerder. Deze overeenkomst zal niet eindigen door opzegging door de Investeerder op een termijn die minder dan een jaar bedraagt, noch door diens dood, ondercuratelestelling, faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Op basis van die privatieve last hebben Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd de bevoegdheid om namens die Investeerder alle handelingen en daden van beschikking te verrichten die Stichting Greencrowd respectievelijk de Stichting Derdengelden Greencrowd naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op:

 1. de uitvoering van de Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten en de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer of zekerheidsverstrekker (waaronder het namens Investeerder of in eigen naam voor rekening van Investeerder nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte, waarbij Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Investeerder mocht worden geoordeeld);
 2. de vestiging, vervolmaking of vrijgave van enig zekerheidsrecht ten behoeve van een Investeerder;
 3. een onbelemmerde en volledige uitoefening van de rechten uit hoofde van enig zekerheidsdocument, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van alle overige verbintenissen van die Geldnemer of zekerheidsverstrekker uit hoofde van de Leningovereenkomst of in verband met de zekerheidsobjecten;
 4. de ondertekening en verdere uitvoering van één of meerdere achterstellingsakte(n) namens Investeerders, waarbij de vorderingen van de Investeerders jegens Geldnemer worden achtergesteld bij de vordering(en) van anderen jegens Geldnemer

Iedere Investeerder verleent hierbij bovendien Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd de bevoegdheid om namens die Investeerder alle handelingen en daden van beschikking te verrichten die Stichting Greencrowd respectievelijk de Stichting Derdengelden Greencrowd naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op de hiervoor onder i. tot en met iii. genoemde zaken.

Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd mag daarbij als wederpartij van Gebruiker optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Gebruiker doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd aanvaardt hierbij die afstand. De Investeerder heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming als bedoeld in artikel 7:416 BW gegeven in de Leningovereenkomst.

21. Nawerking en ontbinding

21.1. De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Mijn Greencrowd Accounts en/of overeenkomsten gesloten met Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Mijn Greencrowd Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 12 t/m 16, 0, dit artikel 21, 34 en 47.

21.2. Iedere Gebruiker doet afstand van zijn recht enige overeenkomst met Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd en/of enige andere Gebruiker te ontbinden.

22. Rechtskeuze en bevoegde rechter

22.1. Deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Stichting Greencrowd worden beheerst door het Nederlandse recht.

22.2. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Gebruikers en Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd alsook tussen Gebruikers onderling, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Proces ten aanzien van Geldnemers

23. Meerdere Geldnemers

Indien er meerdere Geldnemers zijn opgenomen in een Leningovereenkomst, zijn zij ieder zelfstandig gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst in het geheel na te komen. Iedere Geldnemer:

 1. garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens ieder van Investeerders, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd dat iedere Geldnemer stipt zal voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst;
 2. neemt jegens ieder van Investeerders, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd onherroepelijk en onvoorwaardelijk de verplichting op zich om, telkens wanneer een bedrag betaalbaar is onder de Leningovereenkomst, dat bedrag onmiddellijk op eerste verzoek te betalen; en
 3. vrijwaart ieder van Investeerders, Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd op diens eerste verzoek onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen alle kosten, verlies of aansprakelijkheid die voor Investeerders, Stichting Greencrowd of de Stichting Derdengelden Greencrowd ontstaan indien een door Geldnemer gegarandeerde verplichting onafdwingbaar, ongeldig of onwettig is of wordt. Het bedrag van de kosten, het verlies of de aansprakelijkheid zal gelijk zijn aan het bedrag dat Investeerders, Stichting Greencrowd of de Stichting Derdengelden Greencrowd anderszins gerechtigd zou zijn te verhalen.

Dit is een onafhankelijke garantie en geen borgtocht of hoofdelijkheid. Iedere Geldnemer doet afstand van alle rechten die hij eventueel aan titel 6.1 en/of titel 7.14 BW zou kunnen ontlenen alsmede, maar niet beperkt tot, rechten en verweermiddelen op grond van artikel 6:139 en 6:154 BW. Dit is een aanvullende zekerheid en iedere Geldnemer bevestigt dat hij niet zal verlangen dat een Investeerder, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd eerst enige verhaalsactie onderneemt jegens enige andere Geldnemer, alvorens hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal voldoen.

De verplichtingen van iedere Geldnemer uit hoofde van dit artikel worden niet aangetast door enig handelen of nalaten waardoor, bij afwezigheid van het in deze zin bepaalde, verplichtingen van die Geldnemer onder dit artikel zouden worden verminderd, vrijgegeven of aangetast (zonder enige beperking en ongeacht of hij daarmee bekend is), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verlenen van uitstel van betaling, rechtsafstand of toestemming ten aanzien van een bepaalde Geldnemer of met een bepaalde Geldnemer getroffen schikking.

Iedere Geldnemer zal zich onthouden van het ontvangen van betaling of het nemen van enige (verhaals-) actie (hoe ook genaamd) jegens een andere Geldnemer en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd. Iedere Geldnemer stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Leningovereenkomst jegens een andere Geldnemer hierbij achter bij de vorderingen van de Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd.

24. Verzoek tot Leningaanvraag

24.1. Geldnemer wordt tijdens het Leningaanvraag proces als Gebruiker geregistreerd en geïdentificeerd. Een volwaardige kredietbeoordeling volgt later in het proces.

24.2. Geldnemer kan vooraf laten toetsen of hij voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een Lening. De kosten voor de bijbehorende kredietbeoordeling kunnen niet worden teruggevorderd.

24.3.Met in achtneming van artikel 8.3 geeft de Geldnemer aan welk bedrag hij wil lenen, voor welk doel de Lening gebruikt gaat worden (inclusief een beknopte toelichting) en wat de looptijd van de Lening moet zijn.

24.4. Geldnemer verstrekt de door Stichting Greencrowd gevraagde informatie en verstuurt het verzoek tot Leningaanvraag.

24.5. Geldnemer is aan Stichting Greencrowd vooraf een vergoeding verschuldigd voor de kredietbeoordeling conform de Vergoedingenstructuur. Voorts is Geldnemer aan Stichting Greencrowd conform de Vergoedingenstructuur een vergoeding verschuldigd voor de publicatie- & contractkosten vanaf het moment van ontvangst van de Bevestiging. Deze vergoeding wordt ingehouden bij de uitboeking van de Lening. Indien de Leningaanvraag niet Volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de Lening niet plaats vindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Stichting Greencrowd voor de kredietbeoordeling en de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen kosten per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Stichting Greencrowd te voldoen.

25. Beoordeling verzoek tot Leningaanvraag

25.1. Een verzoek tot Leningaanvraag wordt in behandeling genomen als het proces beschreven in artikel 24 is afgerond en Stichting Greencrowd de betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 24.5 heeft ontvangen.

25.2. Stichting Greencrowd toetst, al dan niet met behulp van derden, de geschiktheid van (het investeringsplan van) Geldnemer.

25.3. Stichting Greencrowd toetst voorts, voor zover dit niet reeds is geschied, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van Geldnemer. Als de vertegenwoordiger niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd is volgens het register van de Kamer van Koophandel, is een machtiging vereist. Een volledig bevoegde functionaris moet zijn of worden geregistreerd als handelend namens de Geldnemer om de Leningovereenkomst te kunnen (laten) tekenen en/of de machtiging van de vertegenwoordiger te bevestigen.

25.4. Stichting Greencrowd beoordeelt of een privéborgstelling noodzakelijk dan wel wenselijk is. Als dat het geval is, dient een recente IB-aangifte en BKR-toets van de betrokkene te worden verstrekt aan Stichting Greencrowd. Stichting Greencrowd beoordeelt of de vestiging van andere aanvullende zekerheden noodzakelijk dan wel wenselijk is.

25.5. Stichting Greencrowd kan een verzoek tot Leningaanvraag afwijzen om hem moverende redenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het oordeel van Stichting Greencrowd dat Geldnemer onvoldoende kredietwaardig is, dan wel betrokken lijkt (te zijn geweest) bij fraude of faillissement, dan wel dat het investeringsplan onvoldoende kwaliteit heeft. Leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden niet geplaatst. Daarnaast bemiddelt Stichting Greencrowd niet in transacties met bedrijven die zich – direct of indirect – bezig houden met seks-, wapen-, gok- en/of drugsindustrie.

25.6. Stichting Greencrowd kan te allen tijde aanvullende informatie verlangen van Geldnemer, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van diens financiële positie. Geldnemer verstrekt de verlangde aanvullende informatie steeds op eerste verzoek voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat moet worden geacht.

25.7. Geldnemer completeert de Leningaanvraag met de benodigde documenten.

25.8. Stichting Greencrowd beoordeelt de Leningaanvraag inclusief onderliggende documenten en bezoekt Geldnemer ofwel neemt op andere wijze contact op met Geldnemer.

25.9. Op basis van alle ontvangen informatie wordt de risicoclassificatie bepaald volgens een vast stramien en scoringsmodel dat door Stichting Greencrowd is opgesteld.

25.10. Op basis van de toets op geschiktheid als bedoeld in artikel 25 en de vastgestelde risicoclassificatie en eventuele aanvullende informatie, wijst Stichting Greencrowd het verzoek tot Leningaanvraag af of geeft zij (voorlopige) goedkeuring.

25.11. Geldnemer stelt een wervende tekst op. Stichting Greencrowd beoordeelt of de wervende tekst inhoudelijk juist is en voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Bij een positief oordeel besluit Stichting Greencrowd tot definitieve plaatsing door middel van het geven van de Bevestiging. Als Stichting Greencrowd het complete dossier nog onvoldoende acht, herhaalt zich het proces. De eventuele kosten voor het opstellen van de wervende tekst zijn voor rekening van de Geldnemer.

25.12. Stichting Greencrowd kan de behandeling van een Leningaanvraag op elk moment staken, indien Stichting Greencrowd oordeelt dat er onvoldoende basis is om de behandeling voort te zitten. Bijvoorbeeld door – maar niet beperkt tot – beperkte medewerking of ontoereikende informatie van de Geldnemer.

26. Pre-publicatie en publicatie Leningaanvraag

26.1. Na Bevestiging door Stichting Greencrowd kan Stichting Greencrowd – in overleg met de Geldnemer – besluiten tot een pre-publicatie van de Leningaanvraag aan specifiek geselecteerde Gebruikers. Bij de pre-publicatie kunnen de genodigde Gebruikers de pitch bekijken en inschrijven op de Leningaanvraag zonder dat de Leningaanvraag is gepubliceerd en voor iedereen zichtbaar is op het Online Platform. De pre-publicatietermijn eindigt zodra de Inschrijvingen op de Leningaanvraag een door Stichting Greencrowd vast te stellen percentage van de het in de Leningaanvraag opgenomen geldbedrag hebben bereikt.

26.2. Na een eventuele pre-publicatie volgt publicatie van de Leningaanvraag voor de duur van de Publicatietermijn. Tijdens publicatie zijn de opmerkingen en vragen die zijn geplaatst tijdens de pre-publicatie niet meer zichtbaar voor Gebruikers.

26.3. Zolang de Leningaanvraag niet is Volgeschreven en de Publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen Investeerders inschrijven op de Leningaanvraag.

26.4. Stichting Greencrowd kan besluiten een Publicatietermijn te verlengen.

26.5. Indien vast staat dat een Leningaanvraag niet binnen de Publicatietermijn Volgeschreven is of kan worden, is het niet mogelijk om deze te herplaatsen na herziening van de condities of de wervende tekst opgenomen in de Leningaanvraag. Het staat Geldnemer wel vrij om een nieuwe Leningaanvraag in te dienen. Het hele proces dient dan opnieuw doorlopen te worden.

27. Leningaanvraag Volgeschreven

27.1. Geldnemer wordt via e-mail geïnformeerd als de Leningaanvraag is Volgeschreven en/of als de Publicatietermijn is verstreken.

27.2. Geldnemer wordt uitgenodigd de Leningovereenkomst gedurende het traject te ondertekenen in anticipatie op het Definitief Volgeschreven raken van de Leningaanvraag. Namens Geldnemer tekent de daartoe bevoegde bestuurder of een (combinatie van) functionaris(sen) die volgens het register van de Kamer van Koophandel volledig handelingsbevoegd is (zijn).

27.3. Als blijkt dat de Leningaanvraag niet Definitief Volgeschreven is, besluit Stichting Greencrowd of de Leningaanvraag wordt herplaatst waarna een nieuwe Publicatietermijn aanvangt. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van vergoedingen of vergoeding van schade als gevolg van dit besluit.

27.4. Geldnemer is conform de Vergoedingenstructuur eenmalig een succesfee verschuldigd aan Stichting Greencrowd zodra de Leningaanvraag Volgeschreven is. De succesfee wordt ingehouden op het moment van uitboeking van de Lening. Indien de Leningaanvraag niet Definitief Volgeschreven wordt en/of uitboeking van de Lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de succesfee die verschuldigd is aan Stichting Greencrowd per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Stichting Greencrowd te voldoen.

28. Risico’s en verklaringen

28.1. Geldnemer erkent dat alle Leningaanvragen die hij doet en/of Leningovereenkomsten die hij aangaat via het Online Platform voor zijn eigen rekening en risico zijn.

28.2. Geldnemer is zich ervan bewust dat de Leningaanvraag bij een groot aantal hem mogelijk onbekende Gebruikers bekend wordt en dat hij met een groot aantal hem onbekende Investeerders een Leningovereenkomst aangaat. Stichting Greencrowd is geen partij bij de Leningovereenkomst.

28.3. Geldnemer accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie (i) geen rechtstreeks contact heeft met Investeerders zolang Stichting Greencrowd als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt in relatie tot Geldnemer, en (ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van Stichting Greencrowd eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met één of meer Investeerders zolang Stichting Greencrowd als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt.

28.4. Geldnemer staat ervoor in dat zijn bedrijf zich niet – direct of indirect – bezig houden met seks-, wapen-, gok- en/of drugsindustrie.

28.5. Stichting Greencrowd garandeert niet dat een Leningaanvraag daadwerkelijk (Definitief) Volgeschreven wordt en dat de Lening daadwerkelijk aan Geldnemer ter beschikking wordt gesteld.

28.6. Geldnemer onderkent dat door gebruik te maken van het Online Platform (bedrijfsgevoelige) informatie over Geldnemer wordt gedeeld met andere Gebruikers van het Online Platform waaronder Investeerders.

28.7. Geldnemer onderkent dat zich onder de andere Gebruikers van het Online Platform concurrenten van Geldnemer kunnen bevinden, die de (bedrijfsgevoelige) informatie zouden kunnen gebruiken.

28.8. Geldnemer onderkent dat het betrekken van financiering door middel van crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade. Bijvoorbeeld als Geldnemer de aflossings- en rentetermijnen niet kan voldoen.

28.9. Geldnemer heeft nimmer recht op restitutie van enig door hem betaald bedrag of door hem betaalde vergoeding of fee indien om wat voor reden dan ook wordt afgezien van voortzetting van een Leningaanvraag.

29. Publicatietermijn Leningaanvraag

29.1. Wanneer de Publicatietermijn voor een Leningaanvraag verstrijkt zijn de volgende situaties denkbaar:

 1. De Leningaanvraag is Volgeschreven. Investeerders hebben het recht de Inschrijving gedurende de Bedenktermijn na Inschrijving in te trekken;
 2. De Leningaanvraag is niet Volgeschreven;
 3. Stichting Greencrowd besluit de Publicatietermijn te verlengen.

29.2. Als situatie 1. zich voordoet, wacht Stichting Greencrowd totdat de Bedenktermijn van alle Investeerders is verstreken. Als na afloop van alle relevante Bedenktermijnen de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Leningovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Investeerders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Als Investeerders gedurende de voor hun relevante Bedenktermijn gebruik maken van hun recht om hun Inschrijving in te trekken, is situatie 2. van toepassing en krijgen Investeerders gedurende de periode totdat de laatste relevante Bedenktermijn is verstreken, de gelegenheid in te schrijven teneinde de Leningaanvraag opnieuw Volgeschreven te krijgen. Als na afloop van de Bedenktermijn de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Leningovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Investeerders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Na formalisering van de Leningovereenkomst zal Stichting Greencrowd de Stichting opdracht geven de Lening uit te betalen aan Geldnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 30.

29.3. Als situatie 2. zich voordoet, wordt de Leningaanvraag van het Online Platform verwijderd of wordt de Publicatietermijn verlengd indien Stichting Greencrowd daartoe besluit.

29.4. Als situatie 3. zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Publicatietermijn opnieuw beoordeeld aan de hand het lid 1 van dit artikel.

30. Uitbetaling Lening

30.1. Stichting Greencrowd respectievelijk de Stichting Derdengelden Greencrowd streeft ernaar om de Lening zo snel mogelijk nadat een Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is en de Leningovereenkomst is getekend, over te doen boeken aan de Geldnemer, mits is voldaan aan de in artikel 30.2 opgenomen voorwaarden. Stichting Greencrowd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitbetaling van de Lening die veroorzaakt worden door een tekortkoming in de nakoming door Investeerder(s) of anderszins.

30.2.De Lening wordt uitgeboekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Stichting Greencrowd heeft een exemplaar van de Leningovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumenten ontvangen, rechtsgeldig ondertekend door Geldnemer respectievelijk degenen die beoogd zijn deze documenten te ondertekenen;
 2. Stichting Greencrowd heeft alle informatie ontvangen die zij nodig of wenselijk acht in het kader van de betreffende Leningaanvraag en de uitvoering daarvan, waaronder eventueel bewijs van rechtsgeldige vestiging van de zekerheden; en
 3. er heeft zich geen Opeisingsgrond voorgedaan en het is naar het oordeel van Stichting Greencrowd niet voorzienbaar dat deze zich zal voordoen.

Indien de Lening niet wordt uitgeboekt, kan de Leningovereenkomst door Stichting Greencrowd namens Investeerders worden beëindigd. In dat geval zal de Leningaanvraag van het Online Platform worden verwijderd. Het al dan niet beëindigen van de Leningovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

30.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een betreffende Leningovereenkomst, is Geldnemer vanaf het moment van uitboeken van de Lening aan Stichting Greencrowd maandelijks vooraf een administratievergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur, ten bedrage van een percentage van de Lening, met een minimum. Deze administratievergoeding wordt de eerste keer ingehouden bij de uitboeking van de Lening. Vervolgens zal deze administratievergoeding elke maand door Geldnemer voldaan worden via automatische incasso.

30.4. De Lening wordt uitgekeerd met inhouding van de door Geldnemer volgens de Vergoedingenstructuur door Geldnemer aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd verschuldigde bedragen alsmede eventuele andere kosten die Geldnemer heeft gemaakt in het kader van de Leningaanvraag en die Geldnemer wenst te laten voldoen door inhouding op de Lening.

31. Betaling door en aan Geldnemer

31.1. Betaling door de Geldnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert Stichting Derdengelden Greencrowd een automatische herincasso uit op de twee volgende Bankdagen. Na elke niet-succesvolle incassopoging wordt een e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

31.2. Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie zoals de uitbetaling van de Lening verstrekt Stichting Greencrowd Geldnemer onverwijld de volgende informatie per email:

 1. De referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, welke betaler het betreft, en alle bij de betalingstransactie gevoegde informatie;
 2. Het bedrag van de betalingstransactie, in euro’s;
 3. Het bedrag van de verschuldigde kosten voor de Geldnemer in verband met de betalingstransactie en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en
 4. De valutadatum van de creditering.

32. Betalingen aan Investeerder

32.1. Rente en aflossingsbetalingen worden verricht zoals opgenomen in de Leningovereenkomst. Stichting Derdengelden Greencrowd zal de bedragen – zoals gespecificeerd in het terugbetaalschema dat is opgenomen als bijlage bij de Leningovereenkomst- via automatische incasso innen. Stichting Derdengelden Greencrowd zal die bedragen binnen vijf werkdagen na de ontvangst daarvan beschikbaar stellen aan de betreffende Investeerder onder inhouding van de aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd door Geldnemer respectievelijk de betreffende Investeerder verschuldigde bedragen conform de Vergoedingenstructuur. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd is nimmer gehouden over te gaan tot doorbetaling aan Investeerders, voor zover de daarmee corresponderende betalingsverplichtingen van Geldnemer niet onherroepelijk zijn voldaan door Geldnemer en/of de aan Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd door de betreffende Investeerder verschuldigde bedragen niet zijn voldaan.

32.2. Geldnemer kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de betaalopdracht onherroepelijk is geworden. Geldnemer kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van Stichting Derdengelden Greencrowd wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

32.3. Er wordt aan Investeerder of Geldnemer noch aan Stichting Greencrowd of de Stichting Derdengelden Greencrowd rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting staan.

32.4. Indien Geldnemer bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd als hij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

32.5. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt Stichting Derdengelden Greencrowd Geldnemer onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

32.6. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie van de betaalrekening van Geldnemer is gedebiteerd of, als Geldnemer geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt Stichting Derdengelden Greencrowd Geldnemer de volgende informatie via e-mail:

 1. Een referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde;
 2. Het bedrag van de betalingstransactie in euro’s;
 3. Het bedrag van de voor de betalingstransactie door Geldnemer verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en
 4. De valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

33. Verplichtingen Geldnemer

33.1. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van Stichting Greencrowd geen financiering of financiële verplichtingen aangaan of laten voortbestaan (hoe ook genaamd), anders dan de financieringen of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de Leningovereenkomst tot maximaal het bedrag gelijk aan het bedrag daarvan op de datum van de Leningovereenkomst en verminderd conform het op de datum van de Leningovereenkomst overeengekomen aflossingsschema.

33.2. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van Stichting Greencrowd geen zekerheidsrecht op zijn activa vestigen of laten voortbestaan, noch deze verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden (sale- and leaseback- en andere off-balance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen), anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en anders dan de zekerheidsrechten zoals die bestaan op de datum van de Leningovereenkomst.

33.3. Indien er zich een Opeisingsgrond heeft voorgedaan, is Geldnemer verplicht om op eerste verzoek van Stichting Greencrowd (aanvullende) zekerheden te verstrekken ten behoeve van de gezamenlijke Investeerders.

33.4. Geldnemer is verplicht tenminste eenmaal per jaar jaarcijfers alsmede een update van het financiële verloop van zijn onderneming te verstrekken aan Stichting Greencrowd binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Als Geldnemer hieraan niet voldoet is hij per tekortkoming een direct opeisbare boete verschuldigd van €500,00 alsmede een boete van €250,00 voor elke maand dat hij hieraan niet voldoet.

33.5. Geldnemer is verplicht onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met het bestaan van een Opeisingsgrond, dan wel enige omstandigheid die zou kunnen leiden tot het ontstaan van een Opeisingsgrond, Stichting Greencrowd hierover te informeren.

33.6. In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

33.7. Stichting Greencrowd is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de nakoming door Geldnemer van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Stichting Greencrowd is zelfstandig bevoegd namens Investeerders een toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 33.1 en 33.2. De overige voorwaarden van een Leningovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door Stichting Greencrowd namens Investeerders na een besluit daartoe door de Meerderheid van Investeerders binnen 14 dagen na een verzoek daartoe door Stichting Greencrowd. Op verzoek van Stichting Greencrowd zal het bestuur van de Informele Vereniging daartoe een algemene vergadering bijeen roepen waarin een voorstel tot wijziging van een Leningovereenkomst aan de orde wordt gesteld. In deze algemene vergadering uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Investeerders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders buiten beschouwing worden gelaten. Stichting Greencrowd zal de voorwaarden van een Leningovereenkomst slechts wijzigen indien de algemene vergadering van de Informele Vereniging heeft besloten in te stemmen met het voorstel tot wijziging. De algemene vergadering kan dit besluit nemen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Indien er geen Investeerder binnen voornoemde termijn een besluit heeft genomen, is Stichting Greencrowd zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit te nemen. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Stichting Greencrowd. Na een besluit daartoe door de Meerderheid van Investeerders of Stichting Greencrowd zoals hiervoor omschreven, zal Stichting Greencrowd handelend als vertegenwoordiger van de Investeerders de wijzigingsdocumentatie namens Investeerders ondertekenen en voorts alle handelingen verrichten die in dat kader noodzakelijk zijn.

33.8. De besluitvorming door Investeerders geschiedt via een online stemronde die wordt ondersteund door Stichting Greencrowd. In de online stemronde kunnen Investeerders aangeven welke door Stichting Greencrowd voorgestelde maatregel gewenst is. Investeerders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen.

34. Kosten voor niet-nakoming

34.1. Betaling door Geldnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert Stichting Greencrowd een automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle poging tot incasso wordt een automatische e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

34.2. Geldnemer is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Stichting Greencrowd met een minimumbedrag van € 500,00 als een incasso niet is geslaagd. Voorts is Geldnemer zolang er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst, in aanvulling op de op grond van de Leningovereenkomst verschuldigde rente, een additionele rente van 2 % verschuldigd aan Stichting Greencrowd over maandtermijnen vanaf het moment van de tekortkoming tot aan de dag waarop de verplichting alsnog wordt nagekomen.

34.3. Alle kosten die door of namens Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd (allen handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger namens Investeerders) en/of Investeerders in of buiten rechte (met inbegrip van deurwaarders- en/of advocaatkosten) worden gemaakt in verband met de handhaving of instandhouding van rechten van Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd voortvloeiend uit de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en in verband met tegen of door Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Investeerders ingestelde procedures in het kader van het handhaven van of het nemen van verhaal voor deze rechten in of buiten rechte, komen voor rekening van Geldnemer en dienen te worden betaald binnen 3 dagen na een verzoek daartoe door Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd respectievelijk Investeerders.

35. Herziening voorwaarden Leningovereenkomst

35.1. Geldnemer kan tijdens de looptijd van de Leningovereenkomst verzoeken om de voorwaarden waaronder de Leningovereenkomst is aangegaan, te herzien.

35.2. Een verzoek tot herziening wordt schriftelijk ingediend bij Stichting Greencrowd en dient te zijn voorzien van een motivering.

35.3. Na een positief besluit van Stichting Greencrowd dient Geldnemer de vergoeding voor herziening conform de op dat moment geldende tarieven conform de Vergoedingenstructuur te voldoen.

35.4. Geldnemer overlegt met Stichting Greencrowd over de aanpassing van de leningvoorwaarden en nadere motivering naar de Investeerders. Nadat de aanpassing is goedgekeurd en vastgesteld door Stichting Greencrowd wordt de herziening met motivatie ter stemming voorgelegd aan de Investeerders via het Online Platform conform het bepaalde in artikel 33.7 e.v. Indien de wijziging naar het oordeel van Stichting Greencrowd geen wezenlijke negatieve invloed heeft op het risicoprofiel is Stichting Greencrowd bevoegd deze wijzigingen voor en namens Investeerders te accepteren.

35.5. Afwijzing van de voorgestelde herziening geeft geen recht op restitutie of schadevergoeding.

35.6. Tussentijds verschuldigde betalingen worden regulier geïncasseerd zolang de herziening van de leningvoorwaarden nog niet is goedgekeurd. Partijen komen overeen dat Stichting Greencrowd mag besluiten de incasso tijdelijk op te schorten voor de duur van de herzieningsprocedure als Stichting Greencrowd daartoe gerede aanleiding ziet. De Investeerders worden geïnformeerd over dit besluit.

36. Machtiging door Geldnemer

36.1. Geldnemer verstrekt hierbij een onherroepelijke volmacht aan ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd, met het recht van substitutie, voor het – al dan niet via automatische incasso – het namens Geldnemer of in eigen naam voor rekening van Geldnemer incasseren van de door Geldnemer aan Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd en/of Investeerders verschuldigde bedragen, waaronder maandtermijnen met rente, aflossing en vergoedingen, vergoedingen voor eventuele aanvullende diensten en eventuele vergoedingen die volgen uit het niet nakomen van verplichtingen door Geldnemer. Geldnemer ziet af van het storneren van uitgevoerde incasso’s. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd mag hierbij gebruik maken van de bankrekening van de Stichting. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd mag daarbij als wederpartij van Geldnemer optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Geldnemer doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en de Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd aanvaardt hierbij die afstand.

37. Tarieven en kosten

37.1. Een overzicht van de geldende tarieven en kosten is opgenomen in de Vergoedingenstructuur.

37.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van het door Stichting Greencrowd versturen van de Bevestiging en blijven voor de duur van de Leningovereenkomst van kracht.

Proces ten aanzien van Investeerders

38. Dienstverlening Stichting Greencrowd

38.1. Investeerder kan met behulp van zijn Mijn Greencrowd Account op het Online Platform investeren in Leningaanvragen.

38.2. Om als Investeerder te kunnen handelen dient de betrokkene zich als Gebruiker op het Online Platform te registreren en te identificeren.

38.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, is Investeerder is vanaf het moment van uitboeken van de Lening aan Stichting Greencrowd jaarlijks vooraf een beheervergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur, ten bedrage van een percentage van de openstaande Investering op het moment van inhouding, met een minimum. Deze beheervergoeding wordt ieder jaar ingehouden op de eerste maandbetaling aan rente en aflossing die van Geldnemer wordt ontvangen en wordt doorgestort naar Investeerder onder de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Vervolgens vindt deze inhouding elke 12 maanden plaats (13e, 25e, 37emaandbetaling en verder). Indien de beheervergoeding om wat voor reden dan ook niet kan worden ingehouden op de maandbetalingen aan rente en aflossing (of overigens), wordt de beheervergoeding voldaan via automatische incasso.

40. Privacy en anonimiteit Investeerder

40.1. De identiteit van Investeerder blijft voor zover mogelijk anoniem voor Geldnemer en andere Investeerders die betrokken zijn bij dezelfde Leningovereenkomst, met uitzondering van eventuele openbaarmaking van een Investeerder gedurende de pre-publicatie. Geldnemer heeft inzage in het registratienummer en de bedragen van de betreffende Investeringen. Alleen Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd hebben volledige inzage in alle gegevens van de Investeerders.

40.2. Het Online Platform biedt functionaliteit voor Geldnemer om te communiceren met alle betrokken Investeerders en vice versa met behoud van anonimiteit. De Investeerder kan besluiten om zijn identiteit aan Geldnemer of medegebruikers van het platform bekend te maken, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 of artikel 41 wat betreft de rechten en bevoegdheden van Investeerders of het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

41. Risico’s

41.1. Investeerder erkent dat alle Investeringen die worden verricht voor zijn eigen rekening en risico zijn.

41.2. Investeerder erkent dat hij niet onafhankelijk van de overige Investeerders betrokken bij de Leningovereenkomst mag handelen conform (onder andere) het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden en dat de Lening aan Geldnemer door Investeerders wordt verstrekt vanuit de gedachte “samen uit, samen thuis”. Investeerder erkent dat hij gebonden is aan enig besluit van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd of de Meerderheid van Investeerders, zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

41.3. Investeerder accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de onderneming van Geldnemer waaraan hij een Investering ter beschikking heeft gesteld.

41.4. Investeerder accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie van een Leningaanvraag zolang Stichting Greencrowd als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt in relatie tot Geldnemer (i) geen rechtstreeks contact heeft met Geldnemer over de (voorwaarden van de) Leningovereenkomst, (ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van Stichting Greencrowd eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Geldnemer en (iii) geen betaling zal ontvangen van Geldnemer. Indien Investeerder handelt in strijd met het voorgaande, is Investeerder verplicht eventuele bedragen die hij als gevolg daarvan heeft ontvangen, te vermeerderen met rente en kosten, op eerste verzoek af te dragen aan Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd, die de ontvangst zal respectievelijk zullen verdelen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

41.5. Investeerder is zich ervan bewust dat het risico bestaat dat Geldnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of voldoet (om welke reden dan ook), ten gevolge waarvan geen betalingen (meer) worden ontvangen. Investeerder kan zijn Investering dus geheel of gedeeltelijk verliezen. Investeerder bevestigt dat hij zijn Investering niet financiert met vreemd vermogen.

41.6. Stichting Greencrowd garandeert niet dat Investeerder enig financieel voordeel gaat behalen door te investeren via het Online Platform. Investeerder is zich bewust van het feit dat het risicovol is om een Lening te verstrekken aan derden en dat de Investering van zijn keuze een hoog risico kan omvatten.

41.7. Stichting Greencrowd benadrukt het belang van een goede spreiding van Investeringen in crowdfunding over een groter aantal Leningaanvragen. Daarnaast benadrukt Stichting Greencrowd Investeerder te overwegen het vermogen dat hij wenst te investeren of beleggen, niet uitsluitend te investeren in crowdfunding, maar juist te verspreiden over verschillende beleggingscategorieën (bijvoorbeeld sparen, obligaties, aandelen etc.).

41.8. Er worden in beginsel geen zekerheden gevestigd tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst.

41.9. Als het stellen van zekerheden en/of garantstelling van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in het risicoprofiel van de betreffende Leningaanvraag.

41.10. De Geldnemer kan naast financiering via het Online Platform financiering verkrijgen via andere kanalen, zoals van een bank. Investeerder is zich ervan bewust dat een bank of andere financier zekerheden kan bedingen voor de terugbetaling van diens financiering. Dit betekent dat in geval van bijvoorbeeld faillissement van de Geldnemer, de bank of andere financier waarschijnlijk een sterkere verhaalspositie heeft dan Investeerder. De partij met de sterkste verhaalsrechten zal eerst worden betaald door de Geldnemer, pas daarna volgt Investeerder. De kans is derhalve aanwezig dat Investeerder niets meer ontvangt van de Geldnemer. Investeerder accepteert dit risico.

41.11. In de Leningaanvraag wordt de financieringsmix expliciet vermeld, zodat de Investeerder zijn risico kan afwegen. Na uitboeking van de Lening kan deze financieringsmix wijzigen na instemming daartoe door Stichting Greencrowd conform het bepaalde in artikel 33.1, ten gevolge van eventuele verhogingen en/of wijzigingen in de financiering van Geldnemer verstrekt door een bank of andere financier. Hierdoor kan het risico van Investeerder toe- of afnemen.

41.12. Iedere Investeerder zal zich onthouden van het in weerwil van het bepaalde in de Leningovereenkomst ontvangen van een betaling of het nemen van enige (verhaals-)actie (hoe ook genaamd) jegens een Geldnemer, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd. Iedere Investeerder stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Leningovereenkomst jegens Geldnemer, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd hierbij achter bij de vorderingen van de overige Investeerders, Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd op voornoemde partijen, onder de opschortende voorwaarde dat een Investeerder naar het oordeel van Stichting Greencrowd in weerwil van het bepaalde in de Leningovereenkomst handelt.

41.13. Indien een Investeerder op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is die Investeerder ten behoeve van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd en de overige Investeerders betrokken bij dezelfde Leningovereenkomst, een dadelijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van het bedrag van enige schade die Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd en de overige Investeerders betrokken bij dezelfde Leningovereenkomst ten gevolge van de tekortkoming door die Investeerder hebben geleden.

42. Investering

42.1. Een Investeerder selecteert zelf een Leningaanvraag waarin hij wenst te investeren door middel van het verstrekken van een geldlening. Het doen van een Inschrijving is pas mogelijk nadat het klantacceptatieproces is afgerond en, indien van toepassing, een investeerderstoets is afgelegd. Indien Stichting Greencrowd aan Investeerder bericht dat naar aanleiding van het klantacceptatieproces, de investeerderstoets of overigens het doen van een Investering door die Investeerder mogelijk niet passend is, dient Investeerder zich nogmaals goed te verdiepen in de risico’s van de Investering alvorens een Inschrijving te doen.

42.2. Investeerder kiest het te investeren bedrag. Indien is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, is de Inschrijving geformaliseerd.

42.3. Stichting Greencrowd is verplicht alsmede gerechtigd een maximum te verbinden aan het bedrag waarvoor een Investeerder inschrijft op een Leningaanvraag. Dit maximum kan worden uitgedrukt in een door Stichting Greencrowd te bepalen percentage van het totaalbedrag van de Leningaanvraag, dan wel vast bedrag, dan wel op enige andere wijze. Stichting Greencrowd zal een dergelijk maximum aan Investeerders bekend maken. Voorts is Stichting Greencrowd verplicht alsmede gerechtigd een maximaal totaalbedrag aan Investeringen alsmede een maximum aantal Leningovereenkomsten waarbij een Investeerder partij kan zijn, te hanteren. Een Investeerder kan geen Investeringen doen voor zover deze de hiervoor genoemde maxima overschrijden.

42.4. Een (deel van een) Inschrijving kan gewijzigd, herzien of verwijderd worden. Dit kan plaatsvinden zolang de betreffende Bedenktermijn van de Investeerder niet is verlopen en – ten aanzien van wijzigingen of herzieningen – enkel voor zover de (Publicatietermijn van de) betreffende Leningaanvraag daartoe ruimte biedt. De Inschrijving kan door Investeerder worden ingetrokken binnen de Bedenktermijn. Als voornoemde Bedenktermijn is verstreken, kan Investeerder de Inschrijving niet meer intrekken.

42.7. Via het Mijn Greencrowd Account heeft Investeerder onder meer inzicht in:

 1. Uitgevoerde en geplande transacties;
 2. De actuele status van alle lopende Investeringen; en
 3. De te verwachten betalingen.

43. Betaling Investering naar Stichting Derdengelden Greencrowd

43.1. Door het overmaken van het Inschrijvingsbedrag naar bankrekening die door Stichting Derdengelden Greencrowd wordt aangehouden, stemt Investeerder in met de betaaltransacties aan Geldnemer.

43.2. Investeerder kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de in artikel 43.1 bedoelde betaalopdracht onherroepelijk is geworden. De Investeerder kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van de Stichting Derdengelden Greencrowd wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

43.3. Investeerder kan zijn Inschrijving niet beëindigen of op enige wijze opeisen in de periode dat de Inschrijving is gereserveerd nadat de Bedenktermijn is verlopen. Indien de Lening niet wordt uitgeboekt op grond van de voorwaarden opgenomen in de Leningovereenkomst en de Leningovereenkomst wordt beëindigd, zal Stichting Derdengelden Greencrowd de Inschrijving terugstorten naar de Investeerder.

43.4. Er wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting staan, aan Investeerder noch aan Stichting Greencrowd.

43.5. Indien Investeerder bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd als hij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

43.6. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd Investeerder onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

43.7. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie uit hoofde van de Investering van de betaalrekening van Investeerder is gedebiteerd of, indien Investeerder geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt Stichting Greencrowd Investeerder de volgende informatie via het Mijn Greencrowd Account:

 1. een referentie aan de hand waarvan Investeerder kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde;
 2. het bedrag van de betalingstransactie in de valuta waarin de betaalrekening van Investeerder wordt gedebiteerd of in de voor de betaalopdracht gebruikte valuta;
 3. het bedrag van de voor de betalingstransactie door Investeerder verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Investeerder in rekening te brengen interesten; en
 4. de valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

44. Volmacht Investeerder

44.1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd, voor het namens Investeerder ondertekenen van Leningovereenkomsten, waarin is begrepen het verstrekken van een privatieve last, voor het incasseren van de verschuldigde beheervergoeding en voor het verrichten van betalingstransacties van en aan Geldnemers. Deze machtiging wordt verleend voor de duur van de Leningovereenkomst. Deze machtiging voor zakelijke Europese incasso is niet storneerbaar.

44.2. Stichting Derdengelden Greencrowd beheert de gelden van Investeerder die op de rekening van de Stichting staan en geeft de Stichting betaalopdrachten. Bijvoorbeeld om de Lening over te boeken naar de Geldnemer en om de maandtermijnen bestaande uit aflossing, rente en kosten die de Geldnemer aan Investeerder is verschuldigd uit hoofde van de Leningovereenkomst over te boeken naar Investeerder.

44.3. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan ieder van Stichting Greencrowd en Stichting Derdengelden Greencrowd, om de Leningovereenkomst waarin is begrepen het verstrekken van een privatieve last, zekerheden en overige documenten waar nodig namens Investeerder te ondertekenen en voorts de rechten en verplichtingen van Investeerder uit hoofde van een Leningovereenkomst conform het bepaalde in een Leningovereenkomst uit te oefenen, waaronder het verlenen van voorafgaande toestemming voor financiering of het aangaan van andere financiële verplichtingen, anders dan de financiering of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de leningovereenkomst, alsmede het namens Investeerder of in eigen naam voor rekening van Investeerder nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte waarbij Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Investeerder mocht worden geoordeeld. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd mag daarbij als wederpartij van Investeerder optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Investeerder doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd aanvaardt hierbij die afstand.

45. Aansprakelijkheid Stichting Greencrowd

45.1. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betalingen in het kader van een Leningovereenkomst van Investeerder aan de Geldnemer en vice versa als bedoeld in art. 7:543 BW.

45.2. Stichting Greencrowd respectievelijk Stichting Derdengelden Greencrowd is aansprakelijk jegens Investeerder en Geldnemer voor de kosten waarvoor Investeerder en Geldnemer aansprakelijk zijn en de interesten die voor hun rekening komen wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie.

46. Wijziging bankrekeningnummer

Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk via Mijn Greencrowd Account.

47. Tarieven en kosten

47.1. Voor een overzicht van de geldende tarieven en kosten verwijst Stichting Greencrowd naar de Vergoedingenstructuur alsmede het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

47.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van publicatie van de Leningaanvraag. Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor Stichting Greencrowd voorzienbaar is dat deze niet verhaald zullen kunnen worden), zal Stichting Greencrowd Investeerders die participeren in de betrokken Leningovereenkomst vragen om instructies van de Meerderheid van Investeerders. Op verzoek van Stichting Greencrowd zal het bestuur van de Informele Vereniging daartoe een algemene vergadering bijeen roepen waarin een voorstel tot het geven van instructies aan de orde wordt gesteld. Er kunnen meerdere mogelijke instructies aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Investeerders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders buiten beschouwing worden gelaten. Stichting Greencrowd zal handelen overeenkomstig de instructie(s) waartoe door de algemene vergadering is besloten. De algemene vergadering kan dit besluit nemen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Indien er geen Investeerder binnen voornoemde termijn een besluit heeft genomen, is Stichting Greencrowd zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit te nemen. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Stichting Greencrowd. Investeerder conformeert zich op voorhand aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Stichting Greencrowd en draagt naar rato van diens Investering bij in de kosten (ongeacht of de betreffende Investeerder daarmee instemde). Investeerders dienen de aldus in overeenstemming met de instructies van de Meerderheid van Investeerders gemaakte kosten van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd (handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger van Investeerders) naar rato van Investering op eerste verzoek te vergoeden en Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd naar rato van Investering een voorschot voor de vergoeding van de te maken kosten te betalen.

Investeerders zijn te allen tijde verplicht eventuele kosten te vergoeden die Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd heeft gemaakt voor handelingen die naar hun oordeel noodzakelijk waren en/of geen uitstel konden verduren in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Stichting Greencrowd en/of Stichting Derdengelden Greencrowd zijn niet verplicht enige handeling te verrichten zonder dat zij gevrijwaard zijn voor de in dat kader te maken kosten.